JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

Mutt Callen

Location

United States

Location

United States

Bio

הזנחה אמיתי מסוג הקלף או הדיו יהיה יכול לפסול את אותו עיתון התורה, בגלל דהיית סימנים או סימני אלפבית, או אולי שחיקת הדיו מבין הקלף. עיתון מקצוע שנפסל יש עלינו לגונזו.
תקנות הכתיבה
כשר המלאכה והכתיבה של טקסט התורה אלו המורכבים והחמורים בייחוד אחד תשמישי הקדושה ביהדות. הכנת טקסט התורה מבוצעת ידי אדם שהוכשר לזאת סופר, הקרוי באופן ספציפי סת”ם. איסור פאה

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X