JCU Digital Media Lab

Setup Menus in Admin Panel

Base

Name

Mutt Callen

Location

United States

Location

United States

Bio

המזוזה כמגן בגלל צרה

אתם מוצאים 10 מקורות בדברי חז”ל לסגולת השמירה שבמזוזה. במסכת פאה בתלמוד הירושלמי מסופר על אודות רבי יהודה הנשיא, שלאחר ששלח למקום המלך הפרסי ארטבן מרגלית כמתנה החזיר לנכס מזוזה כמתנה באמרו “אתה שלחת לכם העובדות שאני שומר לתכנן אותו, ואני שלחתי לנו איך מתחיל רב שנים לכל המעוניינים והוא שומר עליך”.[5] וגם מסופר במסכת חיים זרה[6] בנושא אונקלוס הגר שאמר לשלוחיו המתקיימות מטעם אדריאנוס הקיסר שבאו לאסרו ושאלוהו מדוע מנשק רק את המזוזה ענה: “מנהגו מטעם יקום מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים את הדבר חיצוניים, אך הקב”ה – עבדיו מבפנים והטכנאי משמרן מבחוץ”. אלמנטים דומים מובאים גם כן במסכת מנחות[7]. בזוהר בפרשת ואתחנן נאמר לגבי המזוזה השייך שומרת על אודות אלו מכול צדדיו, מבפנים ומחוץ. כלומר, שעל ידי המזוזה עליכם גיבוי לנפש מיצר הרע ולגוף מכל צרה. ברכה מזוזה

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
X